Új árverést indítok Oldal továbbajánlása

Általános Szolgáltatási Feltételek

a Bid4Smile

online jótékonysági árverési portál

igénybevételéhez

 

1.  A jogviszony alanyai

 

Szolgáltató: MARK-R Reklám-Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság mint a jelen a portált létrehozó és üzemeltető jogi személy. A Szolgáltató adatai: székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János utca 41. 1. em. 4; cégjegyzékszáma: 13-09-129784; adószám: 12349649-3-13, e-mail cím: bid4smile@bid4smile.hu honlap:. www.jotekonysagiarveresek.hu

 

Felhasználó: Regisztrált, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó olyan természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiség nélküli társaság, vagy más személy illetve szervezet, amely szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik.

 

2.  További definíciók

 

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF vagy Szerződés): Jelen szerződés, amely a felek között létrejövő jogviszony alapkérdéseit szabályozza.

Látogató: A www.jotekonysagiarveresek.hu oldal használója

Felajánló: olyan Felhasználó, aki a Jótékonysági Árverési Portálon valamely terméket vagy szolgáltatást (Felajánlás) megvásárlásra vagy árverésre kínál fel.

Felajánlás: Valamely termék vagy szolgáltatás, amely árverésre vagy fix áron történő értékesítésre került felkínálásra.

Ajánlattevő: olyan Felhasználó, aki a Jótékonysági Árverési Portálon valamely Felajánlásra vonatkozóan vételi szándékát kifejezi és ennek keretében vételi ajánlatot tesz.

Vevő: A fix áron közzétett Felajánlások vásárlója illetve azon Ajánlattevő, akivel – az általa kinyilvánított vételi szándék alapján -  Felajánló szerződést köt.

Licit: A Ptk. 211. §-a szerint minősülő vételi ajánlat, amelyhez a Vevő a licitálás lezárásáig kötve marad.

Fix áron közzétett Felajánlás: A Felajánló által meghatározott darabszámban az Árverési Portál szabályai szerint megvásárolható termék vagy szolgáltatás 

Támogatható Szervezet: Olyan közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítésű szervezet, mely a kiírt Pályázati feltételeknek megfelelt és az abban előírt kritériumoknak eleget tett, amely részére a Felajánló és a Vevő az árverésből befolyt összeget felajánlhatják.

Jótékonysági Árverési Portál: a www.jotekonysagiarveresek.hu domain alatt üzemeltett weboldal

Weboldal: a www.jotekonysagiarveresek.hu domain alatt üzemeltett weboldal

 

3.  A weboldal és a szolgáltatás használatával kapcsolatos általános rendelkezések

 

3.1.             Az Általános rendelkezések tárgya, hatálya

A weboldalon regisztráció illetve belépés nélkül hozzáférhető tartalmak szabadon megismerhetőek.

 

A weboldalon megjelenő valamennyi szöveg, szimbólum, logó, grafika vagy bármilyen más szerzői jogi alkotás Szolgáltató – szerzői jogi vagy védjegyjogi oltalom alatt álló - szellemi tulajdona. Ezek felhasználása csak és kizárólag a jogtulajdonos írásba foglalt engedélye mellett lehetséges. Az oldalon megjelenő szövegeket részlegesen átvéve, a hivatkozás szabályainak betartása mellett lehet idézni, az alábbiak szerint:

“forrás: www.jotekonysagiarveresek.hu”

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek jelen pontban valamint a 14. pontban rögzített feltételeit a Weboldal látogatója az oldal használata által, a további pontokat Felhasználó regisztrációja során fogadja el.

 

 

4.  A Szolgáltatás igénybevételének feltételrendszere

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jótékonysági Árverési Portál használatának előfeltétele, hogy megfelelő számítástechnikai háttérrel (böngésző megnyitására alkalmas konfiguráció) rendelkezzen.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jótékonysági Árverési Portál az alábbi platformokon és böngészőkben vehető igénybe:

 

  • Internet Explorer 7 és magasabb verziók
  • FireFox
  • GoogleChrome
  • Safari

 

5.  Regisztráció

Felhasználó az alábbi adatok megadása mellett regisztrálhat az Árverési Portál igénybevételéhez:

 

Természetes személy, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy szervezet esetén: e-mail cím és felhasználó név és jelszó

 

Felajánlás árverésének indításához illetve nyertes ajánlattétel vagy vásárlási szándék megerősítéséhez további adatok megadása szükségesek.

Természetes személy esetén: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy szervezet esetén: a társaság neve, és számlázási címe.

 

A regisztrációval a regisztráló fél (Felhasználó) és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint jön létre a szerződéses jogviszony.

 

Ezen jogviszony keretében Felhasználó az általa választott felhasználói névvel és az Felhasználó által megadott jelszóval jogosult a Jótékonysági Árverési Portált használni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelszó választása Felhasználó felelőssége.

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a megadott jelszó erőssége, a jelszó rendszeres módosítása, annak – idegen hozzáféréstől mentes - tárolása kizárólag Felhasználó érdekkörébe tartozik, ezzel kapcsolatos felelőssége Szolgáltatónak közvetve sem áll fenn.

 

A jelszó titoktartása, szükség esetén módosítása Felhasználó joga és kötelezettsége. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a közöttük fennálló kommunikáció elsődleges formája az e-mail. Ennek körében a Szolgáltató Felhasználó részére a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi valamennyi értesítését. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az e-mail cím biztosítása, rendelkezésre tartása kizárólag Felhasználó kötelezettsége.

 

6.  Felek jogai és kötelezettségei

 

6.1. Támogatható Szervezet

A Támogatható Szervezet

-          Pályázatot nyújt be a Jótékonysági Árverés Portál által meghirdetett pályázati feltételek szerint.

6.2. Felajánló

 

Felajánló

 

-          megadja a Felajánlása azonosító adatait (elnevezés,  darabszám, leírás stb.…)

-          „közismert személy” vagy „vállalati” kategóriába tartozó Felajánlóként lehetősége van kiválasztania az értékesítés módját (licit vagy fix áras)

-          a Felajánlásával kapcsolatosan általa készített fényképet tölt fel. (A más forrásból származó, esetleg jogsértő képeket Szolgáltató Felajánló előzetes tájékoztatás nélkül törölni jogosult)

-          tudomásul veszi, hogy amennyiben nem „közismert személy” vagy „vállalati” kategóriába tartozó Felajánlóként tesz felajánlást az értékesítéshez tartozó minimál árat nem határozhat meg

-          kiválasztja, hogy az adott Felajánláshoz kapcsolódóan melyik legfeljebb 2 szervezeteket kívánja és milyen arányban támogatni a befolyó vételárral. A megjelölt Szervezetek módosítására és a felajánlás bármely adatának módosítására az árverés kezdetét követően nincsen mód.

-          a Felajánlást mindaddig visszavonhatja (törölheti) amíg az érvényes ajánlattétellel le nem zárult.

 

Az árverés lezárását követően Felajánló köteles Vevővel a kapcsolatot felvenni és részére az árverés tárgyát képező terméket a Felek által egyeztetett módon eljuttatni.

 

6.3. Ajánlattevő

Ajánlattevő jogosult a felajánló által közzétett Felajánlásra vonatkozóan vételi ajánlatot tenni. Az árverést az az Ajánlattevő nyeri, aki az árverés lezárásakor a legmagasabb érvényes ajánlatot tette.

 

Ajánlattevő a nyertes Ajánlattételt követően Vevőnek minősül.

 

6.4. Vevő

Vevő

-          jogosult a Felajánló által fix árasként megjelölt vagy a licitálás során elnyert Felajánlást megvásárolni.

-          jogosult a fix árasként megjelölt Felajánlásból – amennyiben arra lehetőség van – többet is megvásárolni.

 

-          amennyiben vételi szándéka fennáll, kiválasztja, hogy a melyik legfeljebb 2 szervezeteket kívánja és milyen arányban támogatni a befolyó vételárral. A megjelölt Szervezetek módosítására nincsen mód.

-           köteles a termék megjelölt vételárát átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel a megvásárolni kívánt Felajánlás azonosító nevének és saját felhasználó nevének a közleményben való feltüntetés mellett a Jótékonysági Árverés Portált üzemeltető Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711041-20910073 számú számlájára megfizetni.

 

6.5. Szolgáltató

Szolgáltató

-          biztosítja a Jótékonysági Árverés Portál működését. Kezeli a Felajánlók, Vevők és Támogatható Szervezetek regisztrációját, adatait.

-          elbírálja a „Támogatható Szervezet” cím elnyeréséhez szükséges pályázatokat.

-          a beérkezett felajánlásokból a jótékonysági árverésben részt vett felek által megjelölt mértékek szerinti bontásban a támogatást a megjelölt Támogatható Szervezet részére dedikálja és a támogatási összeget havonta egy alkalommal átutalja a Támogatható Szervezet által megadott bankszámlaszámra.

-           

 

6.6. Harmadik Személy Szolgáltató

Szolgáltató Harmadik személy - pénzintézeti - szolgáltató közreműködése mellett biztosítja, hogy az adomány megfizetésére elektronikus úton (bankkártyával történő kifizetés, internetes banki felület) is sor kerülhessen. Felek rögzítik, hogy az elektronikus kifizetéssel kapcsolatosan a Harmadik Személy Szolgáltató által közzétett nyilatkozatokat és szabályzatokat tekintik irányadónak.

 

7.  Az egyes eljárások menete

Az eljárások részletes menetét a mindenkori Működési Szabályok tartalmazza.

 

8.  Díjazás

Szolgáltató az egyes sikeres árverésekkel kapcsolatosan átutalásra került adomány 20 %-át, számít fel adminisztratív költségkén.

 

9.  A szerződés időtartama, módosítása

Felek között a szerződés a mindenkor hatályos Általános Szolgáltatási Feltételek alapján jön létre.

 

A szerződéskötés időpontja a regisztráció visszaigazolásának napja.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltató köteles a módosításra kerülő ÁSZF-et a módosítást megelőző 30 nappal honlapján közzé tenni. Abban az esetben, ha a módosítás következtében Felhasználó jogosultsága csökken vagy kötelezettsége nő, Szolgáltató köteles a szerződés módosításával kapcsolatos tájékoztatást – a módosítás hatálybalépését megelőzően Felhasználó részére e-mail formában eljuttatni.

 

10.      Felelősségkorlátozás

Szolgáltató az üggyel kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelősségét a jelen szerződés alapján korlátozni kívánja. Erre tekintettel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató – a szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – bármilyen jogcímen vele szemben támasztott anyagi igények tekintetében csak és kizárólag a tárgyidőszakot megelőző negyedévre jutó szolgáltatási díj erejéig vállal anyagi felelősséget, minden ezen felül jelentkező anyagi igényt kizár, elutasít. 

 

Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj a felelősségkorlátozásra tekintettel került megállapításra.

 

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy tekintettel a Szolgáltató közvetítői voltára – a Szolgáltató nem felel az egyes termékek állapotáért, minőségéért, jogszabályi megfelelősségükért.

 

 

11.       A Szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése

11.1.           Korlátozás

 

Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására Felhasználó egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:

  • Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi
  • Felhasználó közvetve vagy közvetlenül akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató rendszerének működését (ide értve különösen: a SPAM levelek küldését, vagy az Felhasználó által futtatott folyamatok következtében processzorterhelés 5 percnél hosszabb ideig az 50%-ot meghaladja, illetve ezen folyamatok által használt memória időtartamtól függetlenül)
  • amennyiben Felhasználó ellen bármilyen internetes támadás indul, az Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások támadás idejére korlátozhatóak
  • Felhasználó által a szerveren elhelyezett tartalom, az Felhasználó által folytatott tevékenység vagy az azok által kiváltott, más internetfelhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik az informatikai környezet működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést jelentő szolgáltatást

 

A szolgáltatás két szinten kerülhet korlátozásra.

  1. Korlátozás ideje alatt az Felhasználó további eladásokat nem kezdeményezhet, árveréseken nem vehet részt.
  2. Amennyiben az 1. szintű korlátozás nem vezet eredményre, úgy az Felhasználó fiókját sem érheti el.

 

11.2.           Szüneteltetés

Szolgáltató a szolgáltatást az alábbi okok miatt szüneteltetheti:

-          rendszeres karbantartási munkálatokat végez

-          Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok

-          vis maior esemény következik be

-          egyéb, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéseként

 

11.3.  Felfüggesztés

Szolgáltató jogában áll valamely árverés felfüggesztése, amennyiben azzal kapcsolatosan jogsértést vagy visszaélést észlel. A felfüggesztés ideje alatt Szolgáltató az eset körülményeit kivizsgálja és döntése alapján az árverés folytatását engedélyezi vagy az árverést törli. Amennyiben az árverés törlésére nem Vevő részére felróható okból kerül sor és az árveréssel kapcsolatosan az adomány átutalására Szolgáltató részére már sor került – azonban azt Szolgáltató még a Támogatható Szervezet részre nem továbbította – Szolgáltató Vevő döntése alapján részére az adomány összegét a kezelési költség levonását követően visszautalja illetve a Támogatható Szervezet részére eljuttatja.

 

Az egyes eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást Szolgáltató az érintettek részére e-mailben küldi meg.

 

12.      A szerződés megszüntetése, megszűnése

12.1.           Közös megegyezés

Felek a közöttük fennálló jogviszonyt közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

12.2.           Felmondás Szolgáltató részéről

12.2.1.              Rendes felmondás

 

Szolgáltató rendes felmondás keretében – a felhasználó által megadott e-mail címére megküldött értesítéssel - jogosult az Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszonyát megszüntetni.

 

12.2.2.              Rendkívüli felmondás

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a fennálló szerződést amennyiben:

 

Felhasználó veszélyezteti vagy akadályozza az Árverési Portál működését, visszaél a szolgáltatás biztosította lehetőségekkel. Ennek körében a Szolgáltatást különösen:

-          sértő tartalmak (pl. spam jellegű, reklámcélú) kézbesítésre vagy adathalászatra, adatlopásra vagy más számítástechnikai rendszerellenes cselekményre használja fel. Az igénybevétel során más nevében eljárva vagy hamis azonosító adatokkal küld üzeneteket.

-          A Jótékonysági Árverési Portál lényegével össze nem férő tartalmakat (pl. az általános erkölcsi normákat, emberi méltóságot, jogszabályokat sértő, társadalmi érdekeket veszélyeztető tartalmú üzenetek – pl. trágár, erőszakos, szexuális tartalmú, becsületsértő, uszító –) tesz közzé

-          valamely Felhasználó érdekkörébe tartozó személy a Szolgáltatáshoz szükséges hardware vagy szoftverkörnyezet módosítására tesz kísérletet.

12.3.           Felmondás Felhasználó részéről

12.3.1.              Rendes felmondás

Felhasználó – amennyiben fizetési kötelezettsége nem áll fenn - jogosult a Jótékonysági Árverési Portálról regisztrációját törölni és a részére megküldésre kerülő hírlevelekről leiratkozni.

 

13.      Szellemi alkotásokkal kapcsolatos rendelkezések

Felhasználó valamint Látogató vonatkozásában a 3.1.ponban nevesített rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki:

 

Valamennyi a https://www.jotekonysagiarveresek.hu honlapon közzétett szellemi alkotás (többek között: szerzői jogi tartalom, védjegy, grafika, logó) felhasználása csak a Szolgáltató – illetve együttműködő Harmadik Fél esetében e Harmadik Fél – írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. E hozzájárulás megkérésére közvetlenül a jogosulttól lehetséges.

 

Szolgáltató a honlapon megjelenő észrevételekkel, véleményekkel, hozzászólásokkal, stb. kapcsolatosan felhasználási jogot nyer, ennek értelmében jogosult a közléseket saját érdekkörében felhasználni, azokat többszörözni, terjeszteni, szükség esetén módosítani. (Amennyiben Felhasználó az általa létrehozott szerzői jogi tartalom módosítását sérelmesnek érzi, jogosult Szolgáltató felé ezt jelezni és kérni, hogy e szerzői jogi teljesítmény vonatkozásában Szolgáltató a névfeltüntetést mellőzze. Ebben az esetben Szolgáltató köteles Felhasználó személyazonosításra alkalmas megjelölését törölni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az itt nevesített engedély jogdíjmentesen került megadásra Szolgáltató részére.)

 

14.      Adatvédelem

Szolgáltató és szerződéses partnerei (Harmadik Személy Szolgáltatók) a Felhasználó, megismert személyes adatait csak a Jótékonyági Árverési Portál működtetéséhez és az azzal kapcsolatos eljárásokhoz szükséges mértékben használják fel.

 

Felhasználó kifejezetten és írásban hozzájárul, hogy Szolgáltató adatait a szolgáltatás nyújtásában együttműködő partnerei részére, valamint megkeresések kézbesítése, egyedi üzleti ajánlatok megadása érdekében, szerződéses - és a Szolgáltató által megadott adatkezelési szabályzatok betartására kötelezett - partnerének átadhatja.

 

Felhasználó regisztrációjával kifejezetten hozzájárulását adja adatainak e pontban nevesített kezeléséhez.

 

15.      Ügyfélszolgálat, elérhetőség, kapcsolattartás

A Szolgáltatással kapcsolatos kérdések, információk megadása valamint a technikai problémák kezelése, panaszok illetve az adminisztratív ügyek intézése közvetlenül a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán történik:

Telefonszám: +36 (1) 202 2829  

Fax: +36 (1) 998 0634  

Honlap: www. jotekonysagiarveresek.hu

e-mail cím: info@jotekonysagiarveresek.hu

 

16.      Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése, utólagos módosítása, kiegészítése hatálytalannak, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályosságát vagy érvényességét. Ilyen esetben a hatálytalan, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezéshez gazdasági eredmény szempontjából legközelebb álló (Felek szerződési akaratát tükröző) hatályos, érvényes rendelkezést kell a szerződés részeként értelmezni.

 

Felek törekednek arra, hogy a közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést békés úton oldják meg. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Budakörnyéki Bíróságot illetve a Pest Megyei Bíróságot jelölik ki.

 

A felek között fennálló szerződéssel kapcsolatos bármilyen nyilatkozat írásban (egyes esetekben elektronikus formában, az Felhasználó által megadott e-mail címre megküldött levél útján) is érvényes.

 

Szolgáltató és az Felhasználó között létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek, a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások az irányadóak.

 

17.      Az ÁSZF elérhetősége

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket vagy annak kivonatát a Szolgáltató minden, a Szolgáltatást igénybe venni kívánó Ügyfelének átadja. Az Általános Szolgáltatási Feltételek és a Megrendelő lap a Szerződés részeit képezik.

 

A Szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételei elérhetőek a Szolgáltató honlapján: https://www.jotekonysagiarveresek/aszf. A Szolgáltató az ÁSZF változásairól az Felhasználót a Felhasználó által megadott e-mail címen a változás hatálybalépését megelőző 30 nappal értesíti.

 

 

Működési szabályok

 

Termék vagy szolgáltatás árverésre bocsájtása

A Felajánló mielőtt elindítja az árverést, megjelöli azt a legfeljebb 2 szervezetet, akik a termék árát megkapják.
A Felajánlók által feltöltött és elindított árverések azonnal elérhetővé válnak a Látogatók számára. Alapértelmezetten minden árverés 1 Forintról indul és 14 napig tart, azonban egyedi esetben lehetnek ettől eltérő induló árral rendelkező és eltérő időszakig tartó árverések is.
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeknek és jelen Működési Szabályoknak nem megfelelő vagy ellentmondó árveréseket felfüggessze.

A rendszerben értékesíthetőek fix áras termékek is, melyek megvásárlása nem licitálás útján történik. 

 

Az ajánlattétel menete

Ajánlatot tenni kizárólag bejelentkezett felhasználók tehetnek. Az árverési időszaka alatt korlátlan számú felhasználó korlátlan számú ajánlatot tehet. Az ajánlattétel az Ajánlattevőt csak abban az esetben kötelezi vásárlásra, ha az árverés lezárásakor a legmagasabb ajánlatot tette. Az oldal tisztességes működésének fenntartása érdekében minden felhasználótól elvárt a lehető legnagyobb felelősséggel tanúsított etikus vásárlói magatartás. A rendszeresen előforduló árfelverések és a felajánlások árának ki nem fizetése a visszaélő felhasználó profiljának felfüggesztését vonják maguk után.

 

Az árverés felfüggesztése

A bid4smile adminisztrátorának jogában áll azon árverések felfüggesztése, amelyek valamilyen szempontból megsértik a rendszer Általános Felhasználási Feltételeit és Működési Szabályait.
A felfüggesztésről minden esetben e-mail-es értesítőt kap az árverést indító felhasználó valamint egy indoklást is, hogy miért került felfüggesztésre az általa elindított árverés. Amennyiben a Felajánló a szükséges módosításokat elvégezte az árverést újra indíthatja. Ilyenkor a felfüggesztésig eltelt idő és az addig érkezett ajánlatok érvénytelenek lesznek. Erről az árverésben érintettek e-mailben értesítést kapnak.

 

Felajánlói elállás az árveréstől

Az árverés folytatásától az adott árverés törlésével a Felajánló bármikor elállhat mindaddig, ameddig az adott árverés érvényes ajánlattétellel le nem zárult.

 

Az árverés lezárása az ajánlattételi idő lejártakor

Az árverésre bocsátott termék vagy szolgáltatás nyertese az a Vevő, aki az árverés lezárulásakor a legmagasabb összegű ajánlatot tette.

Az árverés lezárulásakor erről mind a Felajánló, mind a Vevő e-mailes értesítést kap.
Az árverés lezárást követően a Vevőnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazolja a tényleges vásárlási szándékát, és hogy megjelölje azt a legfeljebb 2 szervezetet, amelyek részére az adomány összeget szánja, illetve az árverés lezárását követően összesen 14 napja van, hogy kifizesse a teljes leütési árat.

Amennyiben az adott felajánlásra nem érkezik ajánlattétel, az árverés akkor is lezárul, melyről a Felajánló értesítést kap.

 

Fix áras felajánlás megvásárlása

Fix áras felajánlás esetében a felajánlás megvásárlására a felajánlás darabszámának erejéig van lehetőség. Fix áras felajánlások esetében, amennyiben a felajánlás több egységre vonatkozik, a Vevő tetszőlegesen eldöntheti, hogy hány egységet vásárol meg.


A sikeres vásárlási előjegyzésről mind a Felajánló, mind a Vevő e-mailes értesítőt kap.
Ezt követően a Vevőnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazolja a tényleges vásárlási szándékát, és hogy megjelölje azt a legfeljebb 2 szervezetet, amelyek részére az adomány összeget szánja, illetve a vásárlási időpontot követően összesen 14 napja van, hogy kifizesse a teljes árat.
Amennyiben az adott időszakon belül nem érkezik be az összes felkínált egységre vonatkozóan vásárlási szándék, a felajánlás megvásárlási lehetősége akkor is lezárul, melyről a Felajánló értesítést kap.

 

Vevői elállás a megnyert termék megvásárlásától

Az árverés lezárást követően a Vevőnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazolja a tényleges vásárlási szándékát, és hogy megjelölje azt a legfeljebb 2 szervezetet, amelyek részére az adomány összeget szánja, illetve az árverés lezárását vagy vásárlás időpontját követően összesen 14 napja van, hogy kifizesse a teljes árat.

 
Bármelyik határidő elmulasztása esetében úgy tekintjük, hogy a Vevő elállt a felajánlás megvásárlásától. Ilyen esetekben is erről mind a Felajánló, mind a Vevő e-mailes értesítést kap.

 

A felajánlás kifizetésének menete

A Vevők a megnyert felajánlás árát közvetlenül a bid4smile rendszerének fizetik ki.
A fizetés módja történhet átutalással, normál bankkártyás fizetéssel is. A befizetett adományokat a bid4smile rendszere utalja tovább megjelölt szervezetek részére.

 

A felajánlás eljuttatása vagy teljesítése a Vevő részére

A termék logisztikáját vagy szolgáltatás teljesítését illetve az ezekhez kapcsolódó addicionális költségeket a Felajánló és a Vevő egymás közötti elszámolásban rendezi. Fizikai szállítást igénylő termékek esetében a szállításról vagy annak költségeiről, amennyiben Felajánló és Vevő egymás között másképp nem állapodnak meg a Vevőnek kell gondoskodnia.


A bid4smile üzemeltetője semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállal a kézbesítések megszervezéséért és azok lebonyolításért, sem a szállítás közben bekövetkezett esetleges károkért.
A Felajánló köteles az általa felajánlott terméket vagy szolgáltatást a Vevővel egyeztetett határidőben, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíteni.

 

Vitás ügyek rendezése, megtévesztés, hibás teljesítés Felajánló részéről

Kérünk Benneteket, hogy az egymás között teljesítési nézeteltéréseket egymás között próbáljátok meg elrendezni.


A Vevők a termék árának a beérkezésétől számított legfeljebb 14 napig fordulhatnak az Ügyfélszolgálatunkhoz, azután az egymás közti vitás ügyek rendezésében sajnos nem áll módunkban semmilyen módon segíteni.


A fizetés megérkezésétől számított 14 napon belül jelzett, indokolt esetekben visszautaljuk a Vevőnek a befizetett összeg 95%-át. A maradék 5% a tranzakciós és adminisztrációs költségek fedezésére szolgál.

 

Az adományok eljuttatásának menete a megjelölt szervezetekhez

Az adományok kifizetése csak abban az esetben valósul meg a szervezetek részére, ha Vevő a felajánlás árát kifizette és nem alakult ki vitás helyzet a Felajánló hibás teljesítése miatt. Az adomány összegét kizárólag a Vevők által befizetett és vissza nem igényelt összegek képezik.
A Vevő által kifizetett összeg a befizetés beérkezésétől számított 16 napig „zárolásra” kerül – az esetleges vitás ügyek rendezése miatt -, csak ez után kerül hozzáadásra az adományok összegéhez
Az adománygyűjtő szervezetek a számukra érkezett felajánlások összegét havonta egy alkalommal banki átutalásos úton kapják meg.